Privacy en cookiebeleid 

 1. Welke Diensten Biedt X-Rent (Garage Beheyt) Aan via deze website?
  Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren over de gangbare producten en diensten die we verhuren. Dit doen we via deze site of via nieuwsbrieven naar contacten en klanten. Nieuwsbrieven of directmarketingmails worden maximaal 2 maal per jaar verstuurd.
 1. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we ?
  Wanneer u onze zich inschrijft op onze nieuwsbrief of ons op een andere wijze persoonsgegevens over uzelf bezorgt, verzamelen en verwerken we mogelijk volgende persoonsgegevens : voornaam, naam, adres, (mobiel) telefoonnummer,  e-mailadres. Om onze nieuwsbrieven interessant te houden willen we weten hoeveel ontvangers de nieuwsbrief openen. Daarom houden wij bij of een bericht al dan niet geopend wordt en op welke links er geklikt werd.
  Het gebruik van de MyMove App leidt tot het versturen van persoonsgegevens buiten onze site om. Hier heeft X-rent (Garage Beheyt) geen invloed op. Het privacybeleid van de MyMove applicatie kan u terugvinden op https://nl.mymove.co/legal-information
 1. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens ?
  Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden:
  Voor het beheer van onze klantenadministratie;
  Voor direct marketingdoeleinden;
  Voor het versturen en verbeteren van nieuwsbrieven;
  Voor het beantwoorden van uw berichten die u ons elektronisch verstuurt
 1. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
  Uw gegevens worden aan geen enkel ander bedrijf of instantie doorgegeven voor commerciële doeleinden, noch verkocht of gedeeld. Uw gegevens kunnen wel, op veilige manier, worden doorgegeven aan een gegevensverwerkend bedrijf. Deze subverwserker verwerkt uw gegevens om u een mail te sturen in opdracht van en enkel voor X-Rent (Garage Beheyt).
 1. Wat zijn uw rechten?
  U hebt altijd het recht op schrapping (behalve gegevens die onderhevig zijn aan de fiscale of andere wettelijke bewaarplicht), inzage en verbetering, na eenvoudige mail naar info@X-Rent.be
  Als u ons uw telefoonnummer meedeelt om gecontacteerd te worden kan u van ons telefonische oproepen krijgen, met informatie over producten of diensten die verband houden met uw vraag die u stelde in het contactformulier.
 1. Waar wij ons toe verbinden.
  6.1 Wij hebben alle passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om verlies, diefstal of onrechtmatige verwerking van uw gegevens, verzonden via deze site, te voorkomen. Wij garanderen u volgens wettelijke voorschriften te zullen handelen in voorkomend geval.

  6.2  Wij voeren de strijd tegen ongewenste e-mails samen met u en zijn daarom blij met de GDPR, de wetgeving die uw privacy beschermt. Daarom verbinden wij ons ertoe om u op de hoogte te stellen indien ons privacybeleid zou gewijzigd worden.
 1. Cookies

  7.1 Bepaling.
  Zoals bij de meeste websites het geval is, wordt wanneer u deze website bezoekt een kleine hoeveelheid gegevens opgeslagen op uw mobiele telefoon, tablet of computer door middel van technologieën als cookies en webbakens. De term cookies wordt in dit beleid ruim gebruikt en omvat vergelijkbare technologieën, zoals lokale opslag. Cookies zorgen onder andere voor een goede werking van de website en leveren informatie over de manier waarop de site gebruikt wordt. Die informatie wordt gebruikt om onze website te verbeteren. Er worden geen gegevens verzameld over de identiteit van individuele bezoekers, tenzij ze vrijwillig hun contactgegevens achterlaten via een van onze formulieren of applicaties op de website.Er zijn verschillende soorten cookies met verschillende functies. Ze verbeteren meestal de gebruikerservaring van de website.

  7.2 Onze cookies
  De cookies die op deze website worden gebruikt, vallen onder de categorie 'functionele cookies'.
  Zonder deze cookies kunt u bepaalde functies van de website niet gebruiken, zoals de aanmeldmogelijkheid of de verzending van formulieren. Deze cookies verzamelen geen informatie over u die zou kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden of om te traceren welke webpagina’s u hebt bezocht.
  Andere cookies worden op deze site niet gebruikt.

  7.3 Cookies van derden

  Deze website of verwante apps kunnen links naar derden omvatten. Dat kunnen links zijn naar websites van derden die namens ons diensten mogen verrichten (bijvoorbeeld het installeren van de MyMove applicatie of om de content van onze Facebookpagina bekijken).

  Op uw gebruik van Facebook op deze website is het huidige Privacybeleid van Facebook zelf van toepassing. Facebook is een externe dienstverlener waarbij we geen controle hebben op de apps, programmering en Servicevoorwaarden. Uw gebruik van Facebook op deze website valt daarom onder de servicevoorwaarden van Facebook. We worden niet op de hoogte gebracht van updates, dus lees de voorwaarden voordat u Facebook gebruikt. Maak geen gebruik van Facebook als u de voorwaarden niet accepteert.

 

ALGEMENE HUUR-, FACTUUR- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. TARIEF – FACTURATIE – BETALING

Het toegepaste tarief wordt berekend op basis van de duur en de afgelegde kilometers. De brandstof is niet in het tarief inbegrepen en is steeds ten laste van de huurder. Een voorschot/borg kan gevraagd worden en dient vooraf bij de ondertekening of bevestiging van het contract te worden betaald, hetzij ter plaatse op de maatschappelijke zetel of per overschrijving en dit volgens afspraak. De instructies voor de betaling van dit voorschot/borg wordt door de verhuurder gegeven en dient door de huurder te worden nageleefd. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het afgesproken voorschot/borg op de vervaldag zonder ernstige redenen, is de verhuurder gemachtigd de verhuur niet te laten doorgaan. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt het schuldsaldo verhoogd met 10 % met een minimum van 250€ excl. btw, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en dit als schadevergoeding wegens geleden handelsnadeel en stoornis in de economische programmatie van de firma. Dit verhogingsbeding zal automatisch worden toegepast, zonder dat enige verwittiging of ingebrekestelling vereist is. Onze facturen zijn contant betaalbaar, dit wil zeggen binnen de 30 dagen. Wanneer de betaling niet plaatsvindt op de vervaldag, zullen de verschuldigde sommen van rechtswege een intrest van 10 % per maand opbrengen, vanaf de vervaldag, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. Alle klachten dienen gegrond en behoorlijk gemotiveerd te zijn en moeten tegen uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst factuur rechtstreeks aan de verhuurder te worden gericht en dit per aangetekend schrijven. Ingeval de klant in gebreke blijft met zijn betalingen zal de eventuele toegestane korting van rechtswege vervallen zijn. Door de aanvaarding van de factuur erkent de huurder kennis te hebben en akkoord te zijn met de algemene huur, factuur-en betalingsvoorwaarden. Voor de beoordeling van de rechtsbetrekking tussen X-Rent.be en de huurder is de Belgische wetgeving van toepassing. Alle geschillen kunnen alleen door de rechtbanken van

Ieper worden beslecht.

 

 1. LEEFTIJD – RIJBEWIJS – ONDERVERHUUR

De bestuurder en/of huurder dienen te beschikken over een Belgische identiteitskaart en een Belgisch Rijbewijs van het Europees model. De bestuurder van het voertuig dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs sinds tenminste 3 jaar. De huurder is aansprakelijk voor de bestuurder aan wie hij het voertuig toevertrouwt. Wordt een vervalst of ongeldig rijbewijs voorgelegd zal de huurder persoonlijk aansprakelijk zijn voor alle gebeurlijke schade aan derden en aan het gehuurde voertuig. Onderverhuur en/of overdracht van huur is ten strengste verboden.. Afwijkingen hierop dienen schriftelijk tussen huurder en verhuurder te worden vastgelegd.

 1. ONDERHOUD – HERSTELLING

De kosten van herstellingen, onderhoud, smering en olie zijn inbegrepen in de huurprijs en komen ten laste van de verhuurder. De huurder is enkel aansprakelijk voor herstellingen aan het gehuurde voertuig wanneer de schade aan het voertuig is ontstaan door zijn toedoen ingevolge zware fout en/of verkeerd gebruik van het voertuig, al dan niet met opzet. Lekke of gescheurde banden en glasbreuk vallen steeds ten laste van de huurder. Indien de huurder herstellingen of onderhoud laat uitvoeren zonder toelating van de verhuurder, zullen de kosten daarvan ten laste van de huurder zijn. De huurder moet regelmatig oliepeil, koelvloeistof en bandendruk nazien en om de 5000 km contact opnemen met de verhuurder teneinde deze toe te laten het normaal onderhoud uit te voeren en of de

juiste instructies te geven. De huurder dient zelf het AD-Blue peil tijdig bij te vullen wanneer dit wordt aangegeven op het dashboard. De huurder is verantwoordelijk voor schade voorkomend uit het niet of laattijdig bijvullen van AD-Blue. Bij defect dient de huurder de verhuurder onmiddellijk te contacteren op gevaar af, de schade aan het voertuig, door verder gebruik, zelf te zullen moeten betalen.

 

 1. GEBRUIK VAN HET VOERTUIG – REINIGING

De huurder dient het voertuig als een goede huisvader te gebruiken. Het voertuig mag niet gebruikt worden voor :

 1. onwettige doeleinden
 2. vervoer van gevaarlijke ladingen
 3. slepen/duwen/wedstrijden
 4. vervoer van dieren ( zowel in de cabine als in de laadruimte )

Het is de huurder verboden wijzigingen/verbouwingen/demonteringen aan het voertuig aan te brengen. Behoudens schriftelijke toelating van de verhuurder mag geen enkele publiciteit worden gemaakt op het huurvoertuig. De huurder is aansprakelijk voor alle beschadigingen welke door hem aan het voertuig of aan zichzelf of aan zijn eigen goederen of aan derden, of aan goederen van derden, worden toegebracht. De huurder erkent bij afhaling, dat het voertuig in goed onderhouden staat is. De eventuele schade wordt genoteerd op de schade-aangifte dewelke door verhuurder en huurder worden ondertekend bij aanvang huur. De verhuurder staat in voor de normale reiniging van het voertuig wat de buitenkant betreft. De huurder staat in voor de reiniging en het proper houden van het interieur. Wanneer het gehuurde voertuig ingeleverd wordt met abnormaal veel reinigingswerk voor de verhuurder zullen de reinigingskosten worden aangerekend t.b.v. 50 euro excl. btw en dit zonder verwittiging van de huurder. Wanneer de huurder een voertuig huurt met trekhaak dan mag er geen hoger max toegelaten gewicht getrokken worden dan wat aangegeven staat op de boorddocumenten ( afhankelijk van het type voertuig die gehuurd wordt ) De huurder zal bij huur met trekhaak zorgen in regel te zijn met de wetgeving hieromtrent. Hij dient ook over het nodige rijbewijs te beschikken. De verhuurder heeft hierin geen enkele aansprakelijkheid. Bij ongeval dient de bestuurder in elk geval de nodige papieren op te maken, zoniet zijn alle

kosten ten laste van de huurder. Bij pech dient de huurder de verhuurder onmiddellijk telefonisch op de hoogte te brengen, zoniet kan laatstgenoemde niet tussenkomen voor reeds gemaakte kosten. Alle motorvoertuigen zijn voorzien van een pechverhelping bij Touring.

 

 1. BIJKOMENDE BEPALINGEN IVM VERZEKERINGEN

In de huurprijs is begrepen :

* een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
* een pechbijstandsverzekering voor de bestelwagens, minibussen en personenwagens.

De voertuigen bevatten een omnium verzekering met volgende vrijstellingen:
Algemene vrijstelling in BA: 250€
Algemene vrijstelling in omnium: 1500€
Bestuurder jonger dan 23 jaar:
Verhoging algemene vrijstelling in BA: extra vrijstelling van 150€ => dus 250€ + 150€ = 400€
Omnium: verdubbeling van de vrijstelling in eigen schade  => dus 1.500€ x 2 = 3.000€

Geen verhoogde vrijstelling van toepassing indien bestuurder ouder is dan 23 jaar en minstens 3 jaar rijbewijs heeft.
Elke bestuurder moet minstens 21 jaar oud zijn. De huurder dient zelf in te staan voor een verzekering van de door hem te vervoeren goederen en kan de verhuurder voor gebeurlijke schade aan de goederen om welke reden of uit welke oorzaak die schade ook moge zijn ontstaan, onder geen enkel beding terugvorderen. Bij ongeval, brand of diefstal is tussenkomst van de politie of de bevoegde overheidsdiensten verplicht en dit dient zonder verwijl aan verhuurder gemeld te worden. Uiteraard blijft de huurder persoonlijk volledig aansprakelijk ingeval van grove fout (in alle BA-polissen: zie art. 25 in deze gevallen zal de BA maatschappij regres uitoefenen ). De grove fout is wat betreft de eigen schade véél restrictiever aangezien dan geen tussenkomst wordt verleend ingeval van schade welke gepaard gaat met gewone intoxicatie, vlucht, plegen verkeersinbreuken vanaf tweede graad ( bv door rood licht rijden, over volle witte lijn rijden, rijden aan snelheid hoger dan 30 km/u boven de toegelaten snelheid,… ) In deze gevallen zal de huurder alle schade aan de verhuurder terug betalen. De huurder dient in geval van ongeval de verhuurder binnen de 24u te verwittigen. Bij laattijdig verwittigen kan verhuurder alle verantwoordelijkheid afwijzen. Het is de huurder, om gelijk welke reden ook, verboden de verzekeringsmaatschappij van de verhuurder te contacteren. Alle briefwisseling, aangifte of welke regeling ook moet via kantoor van verhuurder verlopen en niet via de verzekeringsmaatschappij. De voertuigen zijn uitgerust met een volgsysteem teneinde ontvreemding te voorkomen. Deze beveiligde gegevens zijn enkel toegankelijk voor een bevoegd persoon van de verhuurmaatschappij alsook enkel vrij te geven in het kader van een onderzoek /bevelschrift van overheidsdiensten.

 

 1. AFLEVERING EN TERUGNAME VAN HET VOERTUIG

De verhuring eindigt door de ontlasting, gegeven door de verhuurder bij het terugnemen van het voertuig. Het voertuig wordt afgeleverd en terugbezorgd ter maatschappelijke zetel van de verhuurder. De instructies die gegeven worden, indien het voertuig wordt ingeleverd zonder dat de verhuurder aanwezig is, dienen nauwgezet nageleefd te worden. Zoniet kan een langere huur worden doorgerekend. De huurder blijft verantwoordelijk voor het voertuig tot wanneer de verhuurder deze heeft kunnen inspecteren op algemene staat en netheid. De verhuurder kan ten allen tijde verzoeken het voertuig vroeger te laten binnenkomen en kan het voertuig zelf ophalen bij de huurder, indien de verhuurder daar reden toe heeft ( vb niet contant betalen tussentijdse facturen, zware schade aan voertuig, onwettig gebruik voertuig, enz…) Het voertuig dient, op de normale sleet na, in dezelfde toestand teruggebracht worden. De huurder kan zich ten aanzien van de verhuurder nooit beroepen op overmacht/noodweer ed. om de schade/verdwijning ten aanzien van de verhuurder te verantwoorden. De huurder aanvaardt dat, behoudens minnelijke regeling, ingeval van averij of schade aan het voertuig, door de verhuurder een onafhankelijke en erkende auto-expert zal worden aangesteld, teneinde kosten en duur van de herstelling te bepalen en desgevallend uit te maken of het normale of abnormale slijtage betreft. Wanneer de schade ten laste van de huurder valt, dan zullen ook de expertkosten ten laste van de huurder vallen. De vernieuwing van de verhuringstermijn is enkel mogelijk bij schriftelijk akkoord van de verhuurder. In geen geval zal de huurder zich kunnen beroepen op stilzwijgende verlenging

 1. AANSPRAKELIJKHEID EN ERAAN VERBONDEN SCHADEVERGOEDINGEN

De verhuurder is niet aansprakelijkheid voor elke schade (met inbegrip winstderving), voortvloeiend uit onbruikbaarheid of onbeschikbaarheid van het voertuig ingevolge defect, ongeval of elke ander onvoorzienbare omstandigheid. De huurder ontslaat bovendien de verhuurder van alle verantwoordelijkheid voor schade ingevolge enig gebrek aan het voertuig. De huurder is alléén aansprakelijk voor het voertuig. Hij dient alle overtredingen (bv ingevolge overschrijding laadvermogen, snelheids- en andere overtredingen) opgelopen tijdens de door hem gehuurde periode te betalen. Indien er toch een overtreding werd opgemaakt tijdens de huurperiode zal de verhuurder voor het nasturen en alle administratieve kosten hieraan verbonden een éénmalige kost van 25 excl btw euro aanrekenen aan de huurder. De huurder zal eveneens alle administratieve en fiscale verplichtingen betreffende het goederenverkeer dienen na te leven.

 1. INBESLAGNAME VOERTUIG, IMMOBILISATIE VOERTUIG INGEVOLGE FOUT HUURDER

Ingeval van inbeslagname van het voertuig of immobilisatie van het voertuig ontstaan door de fout van de huurder, of door een aanrijding in fout van de huurder zal de huurder een vergoeding als volgt worden aangerekend :
* igv inbeslagname : de duur van de periode aan de lopende tarieven tot het voertuig terug wordt vrijgegeven en terugbezorgd ter maatschappelijke zetel van de verhuurder. 
* igv ongeval : de duur van de hersteltijd aan de lopende tarieven ( km vergoeding van 250 km per dag ) met een maximum duurtijd van 2 weken
* igv totaal verlies; immobilisatie door fout huurder en inbeslagname door fout huurder : 4 weken aan de lopende huurtarieven.

 

 1. ANNULATIE VAN EEN GEHUURD VOERTUIG

Wanneer de huurder het besteld voertuig niet op de overeengekomen dag komt afhalen of de bestelling annuleert, kortom wanneer de huurder het contract niet naleeft, zal de huurder navolgende vergoedingen verschuldigd zijn :
* huurcontract van 1 tot 3 dagen: de contractuele overeengekomen huurprijs voor één dag zal worden gerekend, vermeerderd met een km vergoeding van 250 km aan het actuele km tarief. 
* huurcontract langer dan 3 dagen tot 1 week: 3 x huurprijs van het voertuig, vermeerderd met een km vergoeding van 750 km aan de geldende tarieven
* huurcontract langer dan Ă©Ă©n week: een huurprijs van 2 weken, vermeerderd met 1000 km
* huurcontract langer dan een maand: de huurprijs van een maand; vermeerderd met 2500 km of de overeengekomen all-in huurprijs per maand

 1. LAATTIJDIGE TERUGBRENGING VAN HET GEHUURDE VOERTUIG

Wanneer de huurder nalaat het voertuig binnen te brengen ter maatschappelijke zetel van de verhuurder op de contractueel overeengekomen datum zal de huurder navolgende onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn : * per dag vertraging zal de huurder de dubbele dagprijs van het voertuig moeten betalen vermeerderd met een km vergoeding van 250 km per dag vertraging. De huurder die nalaat het voertuig terug te bezorgen na het verstrijken van de einddatum op het contract, stelt zich bloot aan de gerechtelijke vervolging wegens verduistering en misbruik van vertrouwen.

 1. 24/7 DIGITALE VERHUUR VIA MYMOVE APP

Bepaalde voertuigen uit de vloot kunnen 24/7 worden gehuurd via de MyMove applicatie. Hierbij wordt een bepaald bedrag als waarborg gereserveerd op creditkaart van de huurder gedurende 7 dagen. Wanneer verhuurder misbruik vaststelt zoals reserveringen te laat annuleren, reserveringen vroegtijdig beëindigen, het niet terug voltanken van het betreffende voertuig, voertuig niet in nette toestand terugbrengen, zal hiervoor een vergoeding worden aangerekend die van de gereserveerde waarborg zal worden afgetrokken. De huurder is zelf verantwoordelijk vooraf alle schade te overlopen met deze aangegeven in de applicatie en nieuwe schade aan te geven vooraleer het voertuig in gebruik te nemen en tevens duidelijke foto’s te nemen van het voertuig ter schadecontrole. Bij gebrek aan duidelijke foto’s of het niet aanduiden van schade vooraleer deze in gebruik te nemen, is de huurder verantwoordelijke voor de herstellingskosten.

 1. TRANSPORTVERGUNNING

Indien de huurder met het gehuurde voertuig transport voor rekening derden uitvoert dient hij zelf te zorgen voor de nodige vergunningen, en andere wettelijke bepalingen, die hem toelaten dit transport rechtsgeldig uit te voeren, de verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden.

 1. WETTELIJKE BEPALINGEN BUITENLAND

Wanneer de huurder het voertuig aanwendt in het buitenland, dient de huurder alle wettelijke bepalingen na te leven van alle landen waarin hij passeert. De verhuurder kan hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden. De huurder dient de verhuurder op voorhand op de hoogte te brengen van zijn buitenlandse bestemming zoniet kan de verhuurder geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er zich problemen voordoen tgv van niet verzekerd zijn in niet Europese landen ( wat de BA verzekering en reisbijstand betreft ) en of hulp bij panne of ongeval.

 1. ALGEMEEN

De huurder betuigt door het onderschrijven van het huurcontract uitdrukkelijk zijn akkoord met de bovenomschreven algemene voorwaarden goed door hem gelezen en gekend en waarop de verhuurder zijn aandacht heeft gevestigd. De huurder erkent dat onderhavige contractvoorwaarden van toepassing zijn op alle latere huurcontracten welke gebeurlijk mondeling, telefonisch of e-mail worden afgesloten. Deze contractvoorwaarden zijn enkel niet van toepassing wanneer in latere huurcontracten daarvan expliciet melding wordt gemaakt.